Voorwaarden

Definitie

 • Schipholtaxiservice.Amsterdam is een dienstverlenende website voor het taxivervoer. Wij bezitten over een groot aantal eigen taxi’s en taxibussen en werken ook samen met derden partijen om altijd op het aanbod in te kunnen gaan.
 • Bij Schipholtaxiservice.Amsterdam kunt u tegen een vast en scherp taxitarief een Schipholtaxi maar ook op aanvraag een ander soort taxi bestellen.
 • Op deze website kunnen zowel particulieren als zakelijke klanten een taxi bestellen.

Afsluiting ritopdracht en annuleren

 • Klanten/opdrachtgevers dienen bij het bestellen de juiste informatie door te geven, zoals adres, telefoonnummer, vluchtnummers aan aankomsttijden. Zij dienen er alles aan te doen de ritopdracht goed te laten verlopen.
 • Klanten/opdrachtgevers kunnen binnen 24 uur voor aanvang taxirit kosteloos de tevoren afgesloten vervoersovereenkomst annuleren. Dit kan telefonisch of per email aan een medewerker van Schipholtaxiservice.Amsterdam.
 • Indien niet geannuleerd is binnen 24 uur voor aanvang taxirit dient de reiziger/opdrachtgever de taxirit in zijn geheel te betalen. De reden hiervoor is dat Schipholtaxiservice.Amsterdam taxiritten inplant en bij het plotseling uitvallen van een ritopdracht er financiële schade wordt geleden.

Aansprakelijkheid

 • Schipholtaxiservice.Amsterdam sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op eniger wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van Schipholtaxiservice.Amsterdam.
 • Schipholtaxiservice.Amsterdam is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook welke voortvloeien uit het gebruik van deze website.
 • De opgenomen beperkingen hier opgenomen gelden niet voor directe of indirecte schade als deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Schipholtaxiservice.Amsterdam.
 • Schipholtaxiservice.Amsterdam is niet gehouden tot het nakomen van een of meer afspraken en of verplichtingen als wij zijn verhinderd door het gevolg van overmacht.
 • Schipholtaxiservice.Amsterdam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen, veranderingen of annuleringen van de service door overmacht, of door andere omstandigheden in de ruimste zin van het woord die niet te overzien of buiten het bereik van zowel Schipholtaxiservice.Amsterdam en/of de chauffeur zijn.
 • De aansprakelijkheid van Schipholtaxiservice.Amsterdam voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige weergave van ritopdrachten is beperkt tot het bedrag dat wordt berekend voor dienstverlening van Schipholtaxiservice.Amsterdam.
 • Schipholtaxiservice.Amsterdam is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade zoals het missen van vluchten, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van gegevens, alles in de ruimste zin van het woord.

Uitsluiting

 • Schipholtaxiservice.Amsterdam behoudt zich het recht voor een ieder uit te sluiten van haar diensten in de ruimste zijn van het woord, welke zicht niet houden aan de wet, openbare orde of de algemene voorwaarden.

Diversen

 • Indien en voor zover enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
 • Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden door Schipholtaxiservice.Amsterdam worden gewijzigd en zijn direct beschikbaar op Schipholtaxiservice.Amsterdam. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.